ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ฉบับใหม่) การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน กรณีศึกษาการถูกทักท้วง การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระ

Visitors: 965,015